HS Biobinder Series

Chất kết dính sinh học

Chất kết dính sinh học được dùng trong sản xuất gỗ, sản xuất keo gốc nước, sản xuất chất bám dính, sản xuất gỗ nhựa sinh học, …

Chất kết dính tổng hợp

Được sử dụng trong sản xuất vải, sản xuất keo gốc nước cho ngành gỗ, ngành da giày, sản xuất sơn gốc nước, làm màng chống thấm cho bê tông, xi măng …

Bạn cần biết thêm thông tin? hãy liên hệ với ElitesGroup

dnkhang@hangsangcorp.com hoặc dnkhang@elitesgroup.co

Xem các sản phẩm khác