Lite HyperKrete

Lite HyperKrete là sản phẩm tấm bê tông nhẹ đúc sẵn có cường độ tối thiểu 20 MPa và tối đa lên
đến 60MPa. Lite Hyperkrete được thiết kế cấp phối với các cốt liệu đặc biệt để làm giảm khối
lượng từ 70% đến 80% so với bê tông thông thường.

Categories: ,

Lite HyperKrete là sản phẩm tấm bê tông nhẹ đúc sẵn có cường độ tối thiểu 20 MPa và tối đa lên
đến 60MPa. Lite Hyperkrete được thiết kế cấp phối với các cốt liệu đặc biệt để làm giảm khối
lượng từ 70% đến 80% so với bê tông thông thường

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lite HyperKrete”

Your email address will not be published. Required fields are marked *